สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • 4 กรกฎาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ณ บริษัททีทีซีแอล จำกัด โดยมี ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการและรองประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี ช่วงท้ายเป็นการทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยากรโดย นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม นายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา และนายสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 74 คน
สภาวิศวกร