สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • 3 กรกฎาคม 2562 สภาวิศวกรจัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ วิทยากรประกอบด้วย นายลือชัย ทองนิล บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับและบรรยายให้ความรู้เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน นายเกษม กุหลาบแก้ว บรรยายในหัวข้อกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี ปิ่นไพสิฐ บรรยายให้ความรู้เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 198 คน
สภาวิศวกร