สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ นายดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม และอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เข้าพบนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมหารือการทำงานร่วมกันตามพระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และแบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration) พร้อมทั้งสอบถามความต้องการด้านวิศวกรรม รวมถึงการหารือการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ใน เรื่อง พ.ร.บ.โรงงาน ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สภาวิศวกร