สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงศ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการร่วมปฏิรูปข้อกำหนดสภาวิศวกร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการสอนและผลิตวิศวกรให้ตอบความเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption” ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวกรศึกษาเพื่อความสามารถเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
สภาวิศวกร