สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • สภาวิศวกรจัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 952 คน แบ่งออกเป็น สมาชิกสามัญ 930 คน สมาชิกวิสามัญ 11 คน และผู้สังเกตการณ์ 11 คน

สภาวิศวกร