สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร ได้ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเปรมวดี สกุลสม หัวหน้าสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวชลิตตา ทรัพย์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบเอกชน ณ สำนักงานสภาวิศวกร
สภาวิศวกร