สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • 25 พฤษภาคม 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายในหัวข้อ กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ เป็นวิทยากรบรรยายประกอบด้วย ดร.กมล ตรรกบุตร บรรยายในหัวข้อ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” นายณรงค์ ประภายนตร์ บรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การเขียนผลงานการขอเลื่อนระดับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวข้อสุดท้าย Refrigeration วิทยากรบรรยายโดยนายวิทยา ยงเจริญ อนุกรรมการฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 49 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร