สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 3562 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร ได้เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
    1. นายกสภาวิศวกรได้แนะนำตัวและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ต่อที่ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
    2. รับทราบเรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นกฎหมายต่อไป

สภาวิศวกร