สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาวิศวกร นำโดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร และอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 150 คน
สภาวิศวกร