สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สภาวิศวกร ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จัดเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 เรื่อง ต้นเหตุและผลกระทบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการเสวนา และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ นายเสกสรร แสงดาว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ นายสิงห์คำ มโนหาญ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย และดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
สภาวิศวกร