สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สภาวิศวกร นำโดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร และอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 400 คน
สภาวิศวกร