COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาวิศวกร นำโดย นายธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร และรองประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอิเลคโทรนิค เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 300 คน