COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สภาวิศวกร นำโดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร และอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 328 คน