สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อ แนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีวิทยากรเป็นอนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยาย ดังนี้ นายลือชัย ทองนิล บรรยายในหัวข้อ สภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และบรรยายในหัวข้อ ความรู้เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน นายเกษม กุหลาบแก้ว บรรยายในหัวข้อ กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี ปิ่นไพสิฐ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 62 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร