สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. สภาวิศวกรจัดพิธีสักการะองค์พระวิษณุกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร พร้อมทั้งจัดพิธีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงได้มีสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจอย่างมากในการสัมภาษณ์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร