สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 •  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) และคณะกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7) โดยได้รับเกียรติจากพลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้มอบหมายให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบงาน
          ในวันเดียวกันนี้ สภาวิศวกรได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ซึ่งในการประชุมได้มีการเลือกผู้บริหารสภาวิศวกร ดังรายนามต่อไปนี้
  1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร
  2. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง
  3. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศษฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง
  4. นายประเสริฐ ตปนียางกูร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวิศวกร
  5. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสภาวิศวกร
  6. นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิศวกร 
  7. นายสุธา ขาวเธียร ดำรงตำแหน่งรองเหรัญญิกสภาวิศวกร

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร