สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 2 คน ดังนี้

    1. นายราชย์ รุ่งรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    2. นางสาวณัฐริกา แพลูกอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร