สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภาวิศวกร ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ในการร่วมลงพื้นที่บริเวณที่เกิดการวิบัติจากการรื้อถอนแฟลตดินแดง อาคารที่ 18, 19 และ 20 ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล และนายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร