สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 สภาวิศวกรร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ แนะนำ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร เป็นประธานเปิดงาน ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายวิเชียร บุษยบัญฑูรย์ คณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และนายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้แทน กฟผ. เป็นวิทยากรบรรยาย และนำทีมวิศวกรอาสา นายช่างอาสา ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ และติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟให้กับชาวบ้านชุมชนสบเมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร