สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการสภาวิศวกร และ ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการ สภาสถาปนิก ได้ไปให้กำลังใจ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช ) ที่ สศช แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสนามบินสุวรรณภูมิ ในการคัดค้าน ทอท ไม่ให้ก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล 2 และให้ ทอท ปฏิบัติตามผังแม่บทเดิม Master Plan ในการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร