สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สภาวิศวกร ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกะปิในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัว บริเวณซอยรามคำแหง 52/1 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วย นายอมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล และนายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
สภาวิศวกร