สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “Cathodic Protection” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้เกียรติบรรยาย ได้แก่ ดร. พินัย มุ่งสันติสุข อุปนายกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย บรรยายเรื่อง “หลักการของ Cathodic Protection”และ “กรณีศึกษาการใช้ โลหะกันกร่อนในอุตสาหกรรม” โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 38 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร