สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “ความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรสำรวจสำหรับสมาชิกเพื่อเป็นสาขาส่งเสริม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้เกียรติบรรยาย ได้แก่ นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร บรรยายเรื่อง “ร่างข้อบังคับของสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร” และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชา จิวาลัย นายกสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ความจำเป็นของวิศวกรสำรวจและวิศวกรวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกร” โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว จำนวน 56 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร