สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 6 คน ประกอบด้วย
  1. นางสาวพิมพ์ชนก นาคช่วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. นายภัคชาติ พังประไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  3. นายเกรียงไกร อรัญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. นางสาวกรกนก กันศิริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. นายวัชรินทร์ พาจิตต์เย็น Stevens Institute of Technology
  6. นายปริญญา เหง้าสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร