สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้เกียรติบรรยาย ได้แก่ นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย บรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน BIM กับงานด้านอาคารและ หัวข้อเรื่อง “BIM โมเดล สำหรับงานระบบประกอบอาคาร” และได้รับเกียรติจาก นายนพพล อ่อนจำปี วิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน บรรยายเรื่อง “การนำเทคโนโลยี BIM มาใช้สำหรับการออกแบบงานอาคาร” และหัวข้อเรื่อง “BIM โมเดลสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร” โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว จำนวน 74 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร