สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 4 คน ประกอบด้วย
    1. นายศักรินทร์ ปาปะเก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    2. นายรัตนโชติ ขวัญดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    3. นางสาวสุพิชชา เลื่อมใสสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    4. นายธีร์ธวัช ณ เวชรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร