สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร" รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และ และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และนายสุวิช ลิ่มทอง อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร