สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายลือชัย ทองนิล กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายแนะนำภาพรวมของการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับ และบรรยายความรู้เรื่องสายไฟฟ้า และนายเกษม กุหลาบแก้ว อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี ปิ่นไพสิฐ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันฟ้าผ่าและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร