สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนายโกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และหลักเกณพ์ในการพิจารณาผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร