สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรกิตติมศักดิ์จากคณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) ได้แก่ ศ.ดร. เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ, รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, รศ. สฤทธิ์เดช และอาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (English Presentation) เพื่อขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกรในการส่งเสริมโอกาสการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร