สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องเคมี” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และนายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี และนายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม และผศ.ดร. วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติ จัดทำ workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับและตอบข้อซักถาม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร