สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สภาวิศวกรได้จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร สำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยนายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเกี่ยวกับการรับรองปริญญาฯ ในปัจจุบัน และขอบเขตงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และรศ.สฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) ทั้งนี้ ได้สัมมนาเพื่อหารือร่วมกับผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปทางเดียวกันระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร