สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 5” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และด้านวิศวกรรมปฐพี และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และนายภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านการออกแบบต้านแผ่นดินไหวและแรงลม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร