สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และนายลือชัย ทองนิล กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายภาพรวมของการสัมมนาและหลักการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่องระบบการจ่ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของอาคารชุด และนายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่องกระแสลัดวงจรและแรงดันตก และนายสุธี ปิ่นไพสิฐ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่องที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและการออกแบบระบบไฟฟ้า
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร