สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยนายรัชทิน ศยามานนท์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ร่วมด้วย นายธัญวัฒน์ โพธิศิริ นายสุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน และนายณัฎฐ์ นิธิโรจน์ภักดี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะร่างกรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ สมาชิกสภาวิศวกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร