สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดย นายรัชทิน ศยามานนท์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมฯ ให้เกียรติเปิดการสัมมนา โดยมี รศ.ดร.พูลพร แสงบางปลา ผศ.ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และนายบรรพจน์ เต็งวงษ์วัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย และระดมความเห็นจัดทำกรอบความสามารถของวิศวกร สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ร่วมกับสมาชิกสภาวิศวกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร