สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกร และคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำโดย ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2, รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร, ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ, ดร.วิชา จิวาลัย ประธานคณะทำงานสำรวจ และอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ, นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร, ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordination Committee) ครั้งที่ 36 และคณะกรรมการกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) ครั้งที่ 23 ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Services) ครั้งที่ 89 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างกลุ่มวิศวกรและกลุ่มสถาปนิก (ACPECC & ACC Roundtable) ภายใต้หัวข้อการประชุม “Green Energy: The Sustainability for The Future” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง “Thailand Energy 4.0”, คุณศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Renewable Energy: The Challenge of Sustainable Development” และ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร กรรมการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว บรรยายเรื่อง “Green Building Movements in Thailand” รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่ได้ร่วมนำเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงบ่ายวันที่ 17 มกราคม 2561 สภาวิศวกร และสภาสถาปนิกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างกลุ่มวิศวกรและกลุ่มสถาปนิก (ACPECC & ACC Roundtable) ได้นำคณะผู้แทนประเทศอาเซียนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และนักสำรวจ ศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร และสถานที่รถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย โดยได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในการต้อนรับคณะผู้แทนประเทศอาเซียนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และนักสำรวจ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordination Committee) ครั้งที่ 36 และคณะกรรมการกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) ครั้งที่ 23 ภายใต้การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Services) ครั้งที่ 89 เพื่อดำเนินการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS)

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร