สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สมาพันธ์วิชาชีพ จัดเสวนา “ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ” ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าววัตถุประสงค์การจัด ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในฐานะประธานสมาพันธ์วิชาชีพกล่าวเปิดงานและนายกแต่ละสภาวิชาชีพพร้อมด้วยผู้แทน ประกอบด้วย นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจนายกทัตนแพทยสภา ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร กระจายศรี กรรมการสัตวแพทยสภา รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ พันตรีประพล อยู่ปาน กรรมการสภากายภาพบำบัด นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี โดยมี ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช อุปนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความเห็นจากสมาชิกของแต่สภาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร