สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2561” ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และนายอมร พิมานมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร เป็นวิทยากรบรรยายเสนอข้อมูลและรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร