สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 25661 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และรศ.ศันสนีย์ สุภาภา อนุกรรมการรับรองปริญญาฯ อุตสาหการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE)  และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในอนาคตต่อไป

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร