สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และบรรยายวิชาการเรื่องการคำนวณออกแบบแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์ และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร