สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดย นายลือชัย ทองนิล กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และนายเกษม กุหลาบแก้ว อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายสุธี ปิ่นไพสิฐ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันฟ้าผ่า
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร