สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และบรรยายวิชาการเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย และนายชัยยา เจิมจุติธรรม อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่องการบริหารจัดการขยะ และนายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง พ.ร.บ.
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร