สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และ MRA- Mutual Recognition Arrangement และ CPD และนายณรงค์ ประภายนตร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่อง ให้เกียรติบรรยายกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนายอภิวันท์ พลชัย ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายเรื่องการออกแบบระบบเครื่องกลและการติดตั้ง และนายสมศักย์ อัตประชา ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติบรรยายเรื่องการออกแบบระบบปรับอากาศและการติดตั้ง และ Panel แนะนำวิธีการเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยทีมวิทยากร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร