สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 บรรยายเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และบรรยายเรื่องกฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนายโกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวุฒิวิศวกร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร