สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน โดย รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและ   บรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  และบรรยายความปลอดภัย และนายประสงค์ นรจิตร อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติโรงงาน และ ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร และอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ให้เกียรติบรรยายเรื่อง กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ รศ.ดร. วันชัย ริจิรวนิช อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ให้เกียรติบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร. มานพ  ศรีตุลยโชติ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติจัดทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร