สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้" ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน โดยมี รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และ ผศ.ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแวะเยี่ยมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแนวทางและประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร