สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมระบบราง” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดย นายรัชทิน  ศยามานนท์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมฯ ให้เกียรติเปิดการสัมมนา โดยมี นายบุญศักดิ์  เกียรติจรูญเลิศ และนายมารุต  ศิริโก  คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิศวกรรมระบบราง เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับสมาชิกสภาวิศวกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร