สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร  ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน ประกอบด้วย

  1. นายอภิกิจ ฉอ้อนโฉม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  2. นายพิมลวัฒน์ วรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  3. นายสิริเขต เพ็ชร์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  4. นายอรชุณห์ นาควิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. นางสาวพรรณอร พรรัตนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร