สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร จัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 157 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร